Fondförvaltning PPM

Varje år fylls svenskarnas premiepensionskonton på med nya pengar under december månad. Dessa kommer att fördelas mellan olika fonder enligt den fördelning som du själv har valt. Det är aldrig fel att se över sitt premiepensionssparande och nu när den årliga insättningen närmar sig är det hög tid att ta en titt på ditt innehav.

Om du inte har valt några fonder överhuvudtaget, har ditt innehav placerats i AP7 Såfa, vilket är det statliga förvaltningsalternativet. Eftersom AP7 Såfa har en genomsnittlig avkastning som inte kan anses vara mycket mer än knappt godkänd, är det inte ett särskilt bra alternativ att vara passiv som pensionssparare. Välj hellre en fondförvaltare som kan ta hand om ditt PPM-konto och byta fonder åt dig, om du inte vill göra detta själv.

En långsiktig investering

När du investerar i fonder bör du betrakta din investering som en långsiktig sådan. Fonder är ett bra exempel på ett långsiktigt sparande, där värdeökningen på din investering kan bli mycket stor över tid. Detta gäller förstås i synnerhet investeringar i PPM-fonder, då du som pensionssparare kan ha många år, ibland flera decennier, kvar till den dag då du ska gå i pension. Genom att du själv har en långsiktig strategi för ditt fondsparande, men samtidigt ser över ditt innehav då och då, har du goda förutsättningar för att få en bra avkastning på din investering.

Ett bra sätt att säkerställa att dina fonder får den omsorg de förtjänar, är att anlita en fondförvaltare som tar hand om förvaltningen av dina fonder. Advisor är ett exempel på en fondförvaltare som erbjuder tjänster inom såväl traditionell fondförvaltning som PPM-förvaltning. Företaget förvaltar dessutom två egna fonder – Advisor Världen och Advisor Multihedge. I den förstnämnda fonden förvaltas ett kapital motsvarande 3,7 miljarder kronor och fonden har under de senaste fem åren stigit i värde med totalt 60 procent. Det innebär att det rör sig om ett fondbolag som har god kännedom om aktiemarknaderna världen över och framgångsrikt placerar i bolag noterade på dessa.

Advisors strategi bygger på såväl långsiktighet som flexibilitet och placerar en del av ditt pensionskapital i deras egen PPM-fond – Advisor Världen. Resten av kapitalet placeras i andra fonder, vilket låter dem agera snabbt om så krävs men samtidigt arbeta långsiktigt. Premiepensionen är en ganska liten del av den allmänna pensionen, vilket gör att man kan kosta på sig att ta lite större risker i det sparandet och på så vis också öka den potentiella värdeutvecklingen.

Nya insättningar i december

2015 sattes ungefär 438 miljarder kronor in på pensionsspararnas konton i form av intjänade pensionsrätter. Drygt hälften, 222 miljarder av dessa, stod inkomstpensionen för. 36,7 miljarder kronor sattes in på våra premiepensionskonton och utöver detta betalade dessutom arbetsgivarna in i runda slängar 180 miljarder kronor till tjänstepension, fördelat på ungefär fyra miljoner anställda.

2,5 procent av de 18,5 procent av den arbetandes lön som går till pensionen, sätts av till premiepensionen. Den högsta möjliga insättningen till premiepensionen ligger på 10 921 kronor. Dessa pengar placeras i de fonder som pensionsspararen själv har valt. De sparare som inte väljer några fonder får sitt innehav placerat i det statliga förvaltningsalternativet, AP7 Såfa. De 222 miljarder som förra året tillfördes pensionssystemet under december månad, motsvarande i genomsnitt 39 671 kronor per pensionssparare. Totalt fylldes 5 595 986 personers premiepensionskonto på med nya pengar under fjolåret. Även i år kommer alltså våra premiepensionskonton att tillföras nya medel. Men vilka fonder ska man då satsa på? Aktiefonder som fokuserar på gruvindustrin kan vara ett hett tips för den som är intresserad av att satsa på utvinning och förädling av mineraler – en bransch som har gått väldigt starkt den senaste tiden.

Gruvbranschen går starkt

När flera svenska gruvföretag intervjuades under oktober och november förra året, svarade 45 procent att de trodde på att det egna bolagets tillväxt skulle öka. 40 procent såg också ett behov av att anställa ytterligare personal under 2016 jämfört med året dessförinnan. Viljan att genomföra investeringar var inom branschen på tillbakagång. Det område som störst andel av de tillfrågade hade planer på att satsa på var försäljning och marknadsföring, medan utgifterna för forskning och utveckling beräknades minska.

Trots att gruvbolagen brottas med råvarumarknadens fallande priser, ser man ett ljus i tunneln. Sjunkande energipriser, effektivisering och automatisering har gjort att gruvföretagen går som tåget. De låga råvarupriserna utgör också en möjlighet, eftersom ökade priser framöver skulle innebära ökade vinster för gruvbolagen. Gruvbranschen är en av de snabbast växande industrierna i vårt land och sysselsätter idag över 40 000 personer. 90 procent av all järnmalm inom EU samt 10 procent av all koppar produceras i Sverige.

Järnmalm bryts i Bergslagen och i norra Norrland, sulfidmalm i Svealand och norra Norrland, guld i norra Norrland och kalksten på Gotland. Fem områden genom vilka branschen vill öka sin tillväxt och lönsamhet är:

 • En gemensamma handlingsplan som syftar till att förbättra kompetensförsörjningen och göra såväl branschen som vissa nyckelregioner mer attraktiva.
 • En nationell plan för infrastruktur (järnväg) som tillgodoser gruvindustrins behov av trafik för gods.
 • En gemensam handlingsplan där man samarbetar med berörda myndigheter för att förbättra hanteringen av de tillstånd som krävs med hänvisning till gällande miljölagstiftning.
 • Ett program som syftar till att bibehålla Sveriges position som ett ledande land inom forskning och utveckling samt utnyttja befintliga resurser på ett effektivt sätt, och dessutom främja en hållbar utveckling såväl inrikes som globalt.
 • Fortsätta samarbetet med andra industrier för att säkra tillgången till konkurrenskraftig energi, exempelvis genom att skapa förutsättningar för användande av naturgas i landet.

Goda förutsättningar för ökad tillväxt

Gruvbranschen själva menar att det i Sverige finns förutsättningar för att tredubbla gruvindustrin, inte minst genom att kraftigt öka produktionen av järnmalm. Efterfrågan på denna är fortsatt hög och det höga råvarupriset på den globala marknaden skapara förutsättningar för den svenska gruvindustrin att expandera. Fram till år 2025 beräknar de svenska gruvbolagen kunna mer än tredubbla sin omsättning, förutsatt att de kan nå sin fulla potential. Detta bidrar både till att öka landets BNP och export, och därmed den ekonomiska välfärden i Sverige, och dels till att öka skatteintäkterna.

Gruvindustrin beräknar att en förmodad expansion skulle innebära så mycket som 50 000 nya arbetstillfällen, framför allt i områden belägna utanför storstadsregionerna. En tredjedel av de nya jobben beräknas vara i själva gruvindustrin och två tredjedelar beräknar man ska tillkomma genom en ökad servicenivå och en ekonomisk tillväxt i dessa regioner.

Den svenska utvinningen av mineraler samt förädlingen av dessa håller världsklass. Den har dessutom en låg miljöpåverkan, ligger i framkant avseende teknologi och ställer också höga krav på säkerhetsarbetet. Tack vare den effektiva utvinningen av mineraler, den framstående återvinningen av dessa, den koldioxideffektiva elen och de höga miljökraven, är den svenska gruvdriften konkurrenskraftig på den globala marknaden. Inom den svenska gruvbranschen ställs också höga krav på en god arbetsmiljö. En ökad mineralutvinning i landet skulle enligt gruvindustrin bidra till att skapa en hållbar ekonomi såväl inom landet som globalt.

2016 års tio hetaste premiepensionsfonder

Är du redo att satsa på gruvindustrin? Det finns ungefär 800 fonder i premiepensionssystemet och vilka branscher och fondkategorier som går bäst, varierar från år till år. Följande fonder har haft den största värdeutvecklingen hittills i år:

 • Amundi Funds Equity Global Gold Mines (+81 procent)
 • BlackRock Global Funds – World Gold Fund (+75 procent)
 • UBS (Lux) Equity Sicav – Brazil (+70 procent)
 • Allianz Global Metals and Mining (+54 procent)
 • INVL Russia TOP20 Subfund (+53 procent)
 • Trigon Russia Top Picks Fund (+51 procent)
 • BlackRock Global Funds – World Mining Fund (+50 procent)
 • Pictet Russian Equities (+50 procent)
 • Handelsbanken Rysslandsfond (+48 procent)
 • Evli Ryssland (+48 procent)

Som du kan se, ligger fonder som placerar i bolag verksamma inom gruvindustrin högt upp på denna lista. Tänk dock på att den historiska värdeutvecklingen inte säger någonting om hur fonderna kommer att prestera i framtiden. Under första halvåret 2016 hade hela 500 av de 832 fonderna i premiepensionssystemet gått bakåt. Allra sämst hade det gått för fonder som fokuserar på bioteknikbranschen och Kina. Fonder som har klassificeringen “mycket hög risk” är ett vågspel som kan slå väl ut, men som också riskerar att orsaka en negativ värdeutveckling på ditt premiepensionskonto. Sparare som istället hade satsat på fonder som investerar i gruvindustrin, såg istället en mycket positiv värdeutveckling. Amundis och Blackrock är två fondbolag vars guldfonder under första halvåret i år hade ökat med hela 50 procent. Även fonder som satsar på företag inom olje- och råvaruindustrin hade gått starkt framåt.

Aktiefonder har en högre risk än till exempel blandfonder och räntefonder. Är du villig att ta den högre risken som en aktiefond innebär, ökar du också din potentiella avkastning. Det finns dock många fonder inom olika fondkategorier att välja bland, och det kan vara svårt att veta vilka branscher som är värd att satsa på. Allt som glittrar är inte guld men om du är osäker på inom vilken bransch du ska investera, bör du åtminstone ta en närmare titt på fonder som investerar i gruvföretag. Dessa utvinner diamanter, guld och andra mineraler och fonder som har sin tyngdpunkt i dessa kan utgöra en riktig guldklimp i din fondportfölj!