Ombilda hyresrätt – viktiga moment

Ombilda hyresrätt – viktiga moment

Att ombilda hyresrätter är en ganska lång process, med flera steg som måste genomföras. Många anser det vara mer fördelaktigt att äga sin lägenhet, istället för att hyra den. Därför är det inte ovanligt att grannar går ihop för att bilda en förening, köpa fastigheten och sedan köpa rätten till de olika lägenheterna.

Men vilka steg är det egentligen som måste gås igenom i processen?

10 viktiga steg

  1. Det första steget är att ta reda på hur många som är intresserade av ombildningen. Vanligt sätt att göra detta är att kalla grannarna till ett informationsmöte.
  2. Om intresset finns behöver man bilda en bostadsrättsförening, vilket kräver minst tre medlemmar. Föreningen ska bland annat ha styrelse, revisor och stadgar och ska registreras hos Bolagsverket.
  3. När registrering hos Bolagsverket har skett behöver ett nytt möte hållas. Här tar man beslut om att skicka in en intresseanmälan till Lantmäteriet. Två tredjedelar av hyresgästerna (folkbokförda) behöver ha intygat, med signatur, att de samtycker till att fastigheten köps av föreningen. När en anmälan är gjord kan fastigheten inte säljas till annan aktör.
  4. Innan köp av fastigheten sker bör en grundlig besiktning göras, enligt Jordabalkens undersökningsplikt. Besiktningen behöver vara genomgående, och är mer omfattande i jämförelse med exempelvis en villbesiktning.
  5. Något annat som måste göras innan köp är att ha en ekonomisk plan. Insats och årsavgifter är exempel på saker som skall finnas med.
  6. Ytterligare något som skall göras innan köp är att se över finansieringen. Vanligt är att bostadsrättsföreningen behöver ett ta ett lån.
  7. På en så kallad köpstämma tas beslut om att förvärva fastigheten. Minst två tredjedelar av medlemmarna måste rösta för köpet – annars blir det inte av.
  8. När den är köpt skall ett köpebrev skrivas under, och fastigheten skall betalas. Sedan ges tillträde till fastigheten.
  9. Sedan måste ett upplåtelseavtal skrivas mellan förening och medlem. I korthet innebär det att föreningen upplåter bostadsrätt till den boende som ombildat sin hyresrätt. Den som inte valt att ombilda sin hyresrätt har kvar sitt avtal.
  10. Som ett sista steg i att ombilda hyresrätter kan föreningen söka lagfart hos tingsrätten.